Blue Line Engineering S.A.

 

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 03.10.2000 r. Sądem miejscowo właściwym jest Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413254. Blue Line Engineering S.A. (BLE) została powołana do realizacji projektów energetycznych.

 

Podstawowy zakres działania

 

 • opracowywanie koncepcji gazyfikacji obszarów niezgazyfikowanych;
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania złóż gazowych i ropno-gazowych;
 • realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż gazowych i ropno – gazowych, w tym budowa kopalń gazu ziemnego;
 • budowa systemów energetycznych na bazie gazu ziemnego, CNG i LNG, w tym budowa sieci i instalacji gazowych, budowa instalacji regazyfikacji LNG.

 

Planowany rozwój Spółki

 

Wspólnie ze spółkami powiązanymi kapitałowo i organizacyjnie BLE rozwija swoją działalność w obszarze:

 • przygotowania i realizacji gazyfikacji rejonów Polski (miejscowości, gminy, powiaty);
 • importu paliwa gazowego (obrót z zagranicy – obecnie około 5 tyś. ton gazu LNG rocznie);
 • produkcji gazu LNG w ilości 5 tyś. ton rocznie w wybudowanej instalacji skraplania gazu LNG;
 • obrotu i dystrybucji gazu LNG w ilości 10 tyś. ton rocznie;
 • realizacji i budowy instalacji regazyfikacji LNG;
 • projektowania i wdrożenia systemu regazyfikacji Blue Box (dostawa gazu LNG w skali mikro);
 • budowy systemu dystrybucji gazu ziemnego.

 

Kadra

 

Spółka zatrudnia pracowników, którzy w 95% posiadają wyższe wykształcenie różnej specjalności. Posiadają stosowne uprawnienia budowlane, górnicze oraz energetyczne. Przez okres ostatnich 5 lat zdobywali doświadczenie w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia elektromechaniczne oraz kriogeniczne, głównie w USA, Kanadzie, Australii, Hiszpanii, Rosji, Holandii oraz Chinach.

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która zaprojektowała, nadzorowała budowę i wybudowała m.in.:

 • setki kilometrów gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia (około 2 tyś. km);
 • kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz instalacje technologiczne (ponad 10 obiektów);
 • instalacje regazyfikacji LNG (ponad 30 obiektów);
 • stację LCNG, instalacje CNG;
 • modernizacje i budowę kotłowni gazowych (ponad 200 obiektów).

Kadra Spółki, posiada  duże doświadczenie ze współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki. Pracownicy opracowali szereg dokumentacji, które zostały zatwierdzone
dla innych spółek. Na dokumentacje składają się:

 • koncesja na obrót gazem z zagranicą;
 • koncesje na obrót gazem na terenie Rzeczpospolitej;
 • koncesje na dystrybucję gazu na terenie Rzeczpospolitej;
 • plany rozwoju;
 • taryfy na obrót i dystrybucję gazem.

 

Doświadczenie

 

Blue Line Engineering S.A. jest spółką, która zajmuje się realizacją projektów kompleksowo, od przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowanie, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, realizację budowy i uzyskanie decyzji o użytkowaniu obiektu budowlanego.

Spółka posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu wszelkich procedur formalno – prawnych w zakresie prawa budowlanego, geologicznego i górniczego, ochrony środowiska i innych związanych. Rozwój Spółki upatrywany jest w realizacji projektów zagospodarowania małych złóż gazu ziemnego wraz z całą technologią odazotowania, przygotowania do transportu w formie LNG lub CNG, a następnie budowie stacji regazyfikacji gazu u klienta.

Ponadto Spółka świadczy także usługi począwszy od koncepcji, poprzez projektowanie, wykonanie, serwisowanie oraz eksploatację lokalnych gminnych systemów grzewczych. Realizacja projektów w tej dziedzinie polega głównie na wyszukiwaniu źródła energii, zaplanowaniu sposobu jego rozprowadzenia oraz pozyskiwania odbiorców. Opracowania te obejmują rozwiązania techniczne, ekonomiczne i finansowe.

W obliczu prognoz znaczącego wzrostu konsumpcji gazu ziemnego, duży potencjał jej zaspokojenia przypisuje się LNG. Jest on produkowany z gazu ziemnego poprzez usunięcie zanieczyszczeń, a następnie skroplenie go poprzez odpowiednie schłodzenie do temperatury -160°C. LNG zajmuje objętość w przybliżeniu równą 1/600 objętości gazu ziemnego w warunkach normalnych, co pozwala na relatywnie tani transport na duże odległości. W sytuacji, gdy przesył gazu ziemnego za pomocą np. rurociągów jest niemożliwy lub nieopłacalny, można przewozić go autocysternami przystosowanymi do transportu LNG.   …

Spółka, dla punktowych instalacji regazyfikacji (LNG), będzie tworzyła nowe docelowe spółki, które będą realizowały poszczególne projekty sprzedaży gazu.

W ostatnim czasie Spółka Blue Line Engineering S.A. zrealizowała następujące projekty: w roku 2012 gazyfikację miejscowości Mieścisko i Miasto Łeba. W roku 2013 – 2014 zrealizowała budowę sieci w miejscowości Wieleń i Tuczno. W trakcie realizacji (zakończenie 2015 rok) jest gazyfikacja miejscowości Szepietowo, Białowieża i Nowe Miasto nad Pilicą. W grudniu 2014 r. wybudowano i uruchomiono pierwszą w Polsce małą stację LNG Coldbox zasilającą w gaz ziemny Szpital Wojewódzki w miejscowości Warta. W przeszłości zespół inżynierów Spółki zrealizował  gazyfikację kilkudziesięciu Gmin m.in. Sławoborze, Karlino, Dygowo, Rąbino, Siemyśl, Twardogóra, Puck, Władysławowo, Krokowa.

W bieżącym roku pracujemy nad programem przygotowania do realizacji gazyfikacji kilkunastu Gmin w okresie 2016 – 2018.

 

Współpraca

 

Blue Line Engineering S.A., z racji przynależności do Funduszu Inwestycyjnego, jest nadzorowana przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Spółka  współpracuje z wieloma wiodącymi przedsiębiorstwami zajmującymi się gazem ziemnym w kraju i za granicą.

Głównym partnerem w zakresie organizacyjnym, finansowo – inwestycyjnym oraz technicznym jest Unimot S.A.

Unimot S.A. jest Spółką bazującą na ponad 20 letnim doświadczeniu w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi. W roku 2012 Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. Spółka wyróżnia się dynamicznym rozwojem w tym w branży gazowej.